Giriş Yap
Giriş Yap - Üye Ol
ÜRÜNLER
  Otomobil Markaları
  OTOMOBİNİZİ SEÇTİNİZ
  Sadece seçili olan otomobilin yedek parçalarını görüntüleyebilirsiniz. Farklı bir otomobil için yedek parça arıyorsanız veya genel bir arama yapmak istiyorsanız, Aracı Değiştir butonuna tıklayınız.
  OTOMOBİNİZİ SEÇTİNİZ
  Bu aramada sadece aracı için yedek parçaları görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz otomobil seçiminizi tamamlayarak tekrar arama yapabilir veya Temizle butonunu kullanarak aramanızı genelleştirebilirsiniz.
  SONUÇ BULUNAMADI
  aramasıyla ilgili herhangi birşey bulamadık.
  Dilerseniz aradığınız yedek parçalar için listenizi doldurabilir, fiyat teklifi alabilirsiniz.
  PARÇA TEKLİFİ AL Whatsapp Destek Müşteri Hizmetleri
  OTOMOBİLİNİZİ SEÇİN
  Otomobilinizi Seçin
  Otomobilinizi seçerek aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilirsiniz
  ÜRÜNLER
   SONUÇ BULUNAMADI
   aramasıyla ilgili herhangi birşey bulamadık. Dilerseniz aradığınız yedek parçalar için listenizi doldurabilir, fiyat teklifi alabilirsiniz.
   PARÇA TEKLİFİ AL
   için parça ara
   Sadece seçili olan otomobilin yedek parçalarını görüntüleyebilirsiniz. Farklı bir otomobil için yedek parça arıyorsanız veya genel bir arama yapmak istiyorsanız, Aracı Değiştir butonuna tıklayınız.
   için parça ara
   Bu aramada sadece aracı için yedek parçaları görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz otomobil seçiminizi tamamlayarak tekrar arama yapabilir veya Temizle butonunu kullanarak aramanızı genelleştirebilirsiniz.
   Otomobilinizi Seçin

   KVKK Politikası

   Kişisel Verilerin Korunması Politikası

   Parça Ofisi Otomotiv Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, hassasiyet ve titizlikle korunmasına önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda siz değerli kullanıcılarımızı ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek isteriz.

   Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, Parça Ofisi Otomotiv Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak aşağıda açıklanan şekilde elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, mevzutın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   Şirketimizin nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, siparişlerin teslim edilme işlemi, tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fatura tanzim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde elektronik iletilerin gönderilmesi, yetkili kurum veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, faaliyetlerinin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim programının planlanması ve icrası, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

   Kişisel Verilerin Toplanması

   Siz müşterilerimizin çevrimiçi veya basılı formlar aracılığıyla bizlere sunduğu kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, uyruk, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanım sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), finans bilgileriniz (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, bağlantı zamanı gibi trafik verileri) ile internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki lokasyon verileriniz işlenecektir.

   Kişisel Verilerin Aktarımı

   Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet / destek/ danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi / yurtdışı / uluslararası kamu özel kurum ve kuruluşlar, şirketimizin danışmanları veya çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği, zorunlu tuttuğu kişi ve kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

   Ayrıca, KVKK'nını 5. ve 8. maddeleri uyarınca veya ilgili mevzuattaki istisnaların oluşumu halinde kişisel verileri Veri Sahinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
   • Veri sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
   • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
   • Veri sahinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
   • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.
   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1 ve 2 numarallı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   Kişisel Veri Sahinin Hakları

   KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,
   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

   haklarına sahipsiniz.

   Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

   KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

   Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

   Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

   Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

   1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

   2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirilir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

   3. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanununun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün (30) içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

   Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu
   Whatsapp Destek